00-a 00-b 00-c 00-d 00-e 00-f 00-g 00-h 00-i 00-j 00-k 01-faatixa 02-baqara 03-faatixatafsir 04-baqaratafsir 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62-cimra 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98-nissaa 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133-maaidda 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162-ancaam 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195-acraaf 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231-anfaal 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244-tawba 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271-yuunus 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290-huud 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310-yuusuf 311 31 31 31 31 31 31 31 31 320 32 32 32 32 32 32 32 32 329-racd 330 331 332 333 334 335 336 337 338-ibraahiim 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 348-xijr 349 350 351 352 353 354 355 356 357-naxl 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377-israa 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395-kahf 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411-maryam 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422-daaha 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435-anbiyaa 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448-xaj 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461-muuminuun 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473-nuur 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487-furqaan 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497-shucaraa 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515-naml 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527-qasas 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542-cankabuut 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553-ruum 554 555 556 557 558 559 560 561-luqmaan 562 563 564 565 566 567-sajda 568 569 570 571-axzaab 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584-saba 585 586 587 588 589 590 591 592 593-faadir 594 595 596 597 597 599 600 601-yaasiin 602 603 604 605 606 607 608 609 610-saaffaat 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623-saad 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633-zumar 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645-gaafir 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657-fussilat 658 659 660 661 662 663 664 665-shuuraa 666 667 668 669 670 671 672 673-zukhruf 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684-dukhaan 685 686 687 688 689-jaathiya 690 691 692 693 694-axqaaf 695 696 697 698 699 700 701-muxammad 702 703 704 705 706-fatx 707 708 709 710 711 712-xujuraat 713 714 715-qaaf 716 717 718 719 720-daariyaat 721 722 723 724 725-duur 726 727 728 729-najmi 730 731 732 733 734-qamar 735 736 737 738 739-raxmaan 740 741 742 743 744 745-waaqica 746 747 748 749 750 751 752-xadiid 753 754 755 756 757 758-mujaadala 759 760 761 762-xashr 763 764 765 766-mumtaxina 767 768 769 770-saf 771 772-jumca 773 774-munaafiquun 775 776-tagaabun 777 778 779-dalaaq 780 781 782-taxriim 783 784 785-mulk 786 787 788 789-qalam 790 791 792 793-xaaqqa 794 795 796 797-macaarij 798 799 800-nuux 801 802 803-jinni 804 805 806-muzammil 807 808 809-muddathir 810 811 812 813-qiyaama 814 815 816-insaan 817 818-mursalaat 819 820 821 822-naba 823 824 825-naazicaat 826 827 828-cabasa 829 830 831-takwiir 832 833-infidaar 834-muddafifiin 835 836 837-inshiqaaq 838 839-buruuj 840 841-daariq 842-aclaa 843-gaashiya 844 845-fajr 846 847 848-balad 849-shams 850 851-layl 852-duxaa 853-sharax 854-tiin 855-calaq 856-qadr 857-bayyina 858-zalzala 859-caadiyaat 860-qaarica 861-takaathur 862-casr_humaz 863-fiil 864-quraysh-maacuun 865-kawthar 866-kaafiruun-nasr 867-masad 868-ikhlaas-falaq 869-naas 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885