1-nasabkarasuulka - 2-Nasabka Q.2 - 3-duulaankiabrahaeekacbada - 4-Zamzamka - 5 - 6-dhalashadi rasulka - 7-qisadiibaxiira - 8-guurkiikhadiija - 9-Dhisitankii_Kacbada -
10-Soodiritaankirasuulka - 11 - 12-Waxyiga - 13-Muujintiidiinta - 14 - 15 - 16 - 17 - 18-Dhibkiisaxaabadaluguhayey - 19 - 20-Daartiiarqam 
21-Hijradiikkoowaadxabashida - 22 - 23-Hijradiilabaadxabashida - 24 - 25-aadistiiquraysheeabiidaalib - 26-Dhibkiiquraysheerasuulka - 27-islamidiixamza
28-Islaamiddiicumar - 29 - 30-Ergeygiiquraysheerasulkaaaday - 31-Cunaqabatayntiirerhashimiyorermudalib -  -  - 34-Geridikadija - 35-Dhibaatadiireerdaa-if
36 - 37-Dheelmiskii - 38 - 39 - 40-Mu'miniintiianrermakaahayn - 41 - 42-Soislamiddirermadina - 43-Baycatulcaqabadiikowaad - 44 - 45-Baycatulcaqabadilabaad
46-Laboiyotobankibaycadilabaadloososaarayrasulka - 47-Hijradisaxaabadaeemadina - 48 - 49 - 50-hijradirasulka
51 - 52 - 53 - 54 - 55-walaalayntimuhajiriiniyoansaar - 56 - 57 - 58 - 59-Heshiskirasulkaiyoyuhudimadina - 60 - 61 - 62-dhisitaankimasjidkarasulka - 63 - 64
65-heshiskiibnuubayiyoquraysh - 66 - 67-ogolanshihijihadka - 68 - 69 - 70-bilaabitankiduulamadaJihadka - 71 - 72 - 73-dagaalkibadarqkowad - 74 - 75 - 76
77-badarqlabaad - 78 - 79 - 80 - 81-badarqsadexad - 82 - 83 - 84 - 85-badarqafarad - 86 - 87 - 88-badarqshanad - 89 - 91 - 91 - 92-duulaankibanisulaym
93-shirqolkirasulkalaladamcay - 94-balankabixiiyuhuddiirer  95 - 96 - 97-duullaankisuwayq - 98-dilitaankiikacabbinuashraf - 99 - 100 - 101-Duulaanadidiiamariyobaxraan
102-ilaaladiseydbinuxaarith - 103-dagaalkiiuxudqkowad - 104 - 105 - 106-uxudqlabad - 107 - 108 - 109-uxudqsadexad - 110 - 111 - 112-uxudqafarad - 113 - 114
115 - 116 - 117 - 118 - 119-uxudqshanad - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128-Duulamadiuxudkuxigey - 129-dilitankiKhalidbinusufyanalhudali
130-murugadirajiic - 131 - 132-murugadibi-rumacuun - 133 - 134-duulaankiyuhuudirerbanunadiir - 135 - 136 - 137-dulankinajdiiyobadartilabaad - 138-duulankiiduumatuljundul
139-duulankiiaxzab - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148-Duulankirerbaniqurayda149 - 150 - 151 - 152 - 153-dilitaankiaburaafic - 154-ilaladiimaxmedbinumaslama
155-duulankibanulixyaan - 156-israacraaciiilaaloyinka - 157 - 158-duulaankiibaniimusdaliq159 - 160 - 161 - 162-shekadibeenabuurashada - 163 - 164
165-diritaankiciidanekuxigeybanumusdaliq - 166-heshiiskixudaybiya - 167168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 -174-waraaqihiinabiguudirayboqorada - 175 - 176 - 177
178 - 179-warqadiiboqorkiiruumehiraqle - 180 - 181 - 182-warqadiboqoriiyamaama183-warqadilodirayboqorkii cumaan - 184 - 185-duulankidiiqirad - 186-dagaalkikhaybar
187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192193 - 194-dulankidaaturiqaac - 195 - 196-ilaalooyinkidaaturiqaackadambeyey - 197 - 198-cumradilasoqaleeyey - 199
200-ilaaloyinkikadambeeyeycumratulqadaa - 201-dagaalkiimu-ta - 202203 - 204-ilaaladidaatusulaasil - 205-duulankiifatxulmakka - 206 - 207 - 208 - 209 - 210
211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217-dagalkixunayniyodaif - 218 - 219 - 220 - 221 - 222223-ururintisakada - 224-dhaqdhaqaaqiiciidanedaa-ifkuxigey
225-duulankitabuuk - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232233 - 234 - 235 - 236-xajkiiabubakar - 237-sanadiiwufuudda - 238-islamidiifarwaiyowafdigi
239-wufuddirercudrarerbaliirerthaqiif - 240-wufudirerbanifasaaraiyorernajraan - 241-warqadiboqorradiyaman - 242-warqadimusaylamatulkadaab243-xajatulwadaac
244 - 245 - 246 - 247-ciidankiusaamabinuzayd - 248-geeridiirasuulkascw - 249 - 250 - 251-haweenkiirasuulkaswc - 252 - 253 - 254 - 255-sifadiirasuulka
256X - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266-Habnololeedkiisaxaabada|

2-Nasabkarasuulka Kor aad 3-duulaankiabrahaeekacbada Kor aad 4-qodidiizamzamka Kor aad 5 Kor aad 6-dhalashadirasulka Kor aad 6 Kor aad 7-qisadiibaxiira Kor aad 8-guurkiikhadiija Kor aad 9-Dhisitankii_Kacbada Kor aad 10-Soodiritaankirasuulka Kor aad 11 Kor aad 12-Waxyiga Kor aad 13-Muujintiidiinta Kor aad 14 Kor aad 15 Kor aad 16 Kor aad 17 Kor aad 18-Dhibkiisaxaabadaluguhayey Kor aad 19 Kor aad 20-Daartiiarqam Kor aad 21-Hijradiikkoowaadxabashida Kor aad 22 Kor aad 23-Hijradiilabaadxabashida Kor aad 24 Kor aad 25-aadistiiquraysheeabiidaalib Kor aad 26-Dhibkiiquraysheerasuulka Kor aad 27-islamidiixamza Kor aad 28-Islaamiddiicumar Kor aad 29 Kor aad 30-Ergeygiiquraysheerasulkaaaday Kor aad 31-Cunaqabatayntiirerhashimiyorermudalib Kor aad 32-Geridiabiidaalib Kor aad 33 Kor aad 34-Geridikadija Kor aad 35-Dhibaatadiireerdaa-if Kor aad 36 Kor aad 37-Dheelmiskii Kor aad 38 Kor aad 39 Kor aad 40-Mu'miniintiianrermakaahayn Kor aad 41 Kor aad 42-Soislamiddirermadina Kor aad 43-Baycatulcaqabadiikowaad Kor aad 44 Kor aad 45-Baycatulcaqabadilabaad Kor aad 46-Laboiyotobankibaycadilabaadloososaarayrasulka Kor aad 47-Hijradisaxaabadaeemadina Kor aad 48 Kor aad 49 Kor aad 50-hijradirasulka Kor aad 51 Kor aad 52 Kor aad 53 Kor aad 54 Kor aad 55-walaalayntimuhajiriiniyoansaar Kor aad 56 Kor aad 57 Kor aad 58 Kor aad 59-Heshiskirasulkaiyoyuhudimadina Kor aad 60 Kor aad 61 Kor aad 62-dhisitaankimasjidkarasulka Kor aad 63 Kor aad 64 Kor aad 65-heshiskiibnuubayiyoquraysh Kor aad 66 Kor aad Kor aad 68 Kor aad 69 Kor aad 70 Kor aad 71 Kor aad 72 Kor aad 73-dagaalkibadarqkowad Kor aad 74 Kor aad 75 Kor aad 76 Kor aad 77-badarqlabaad Kor aad 78 Kor aad 79 Kor aad 80 Kor aad 81-badarqsadexad Kor aad 82 Kor aad 83 Kor aad 84 Kor aad 85-badarqafarad Kor aad 86 Kor aad 87 Kor aad 88-badarqshanad Kor aad 89 Kor aad 90 Kor aad 91 Kor aad 92-duulaankibanisulaym Kor aad 93-shirqolkirasulkalaladamcay Kor aad 94-balankabixiiyuhuddiirer Kor aad 95 Kor aad 96 Kor aad 97-duullaankisuwayq Kor aad 98-dilitaankiikacabbinuashraf Kor aad 99 Kor aad 100 Kor aad 101-Duulaanadidiiamariyobaxraan Kor aad 102-ilaaladiseydbinuxaarith Kor aad 103-dagaalkiiuxudqkowad Kor aad 104 Kor aad 105 Kor aad 106-uxudqlabad Kor aad 107 Kor aad 108 Kor aad 109-uxudqsadexad Kor aad 110 Kor aad 111 Kor aad 112-uxudqafarad Kor aad 113 Kor aad 114 Kor aad 115 Kor aad 116 Kor aad 117 Kor aad 118 Kor aad 119-uxudqshanad Kor aad 120 Kor aad 121 Kor aad 122 Kor aad 123 Kor aad 124 Kor aad 125 Kor aad 126 Kor aad 127 Kor aad 128-Duulamadiuxudkuxigey Kor aad 129-dilitankiKhalidbinusufyanalhudali Kor aad 130-murugadirajiic Kor aad 131 Kor aad 132-murugadibi-rumacuun Kor aad 133 Kor aad 134-duulaankiyuhuudirerbanunadiir Kor aad 135 Kor aad 136 Kor aad 137-dulankinajdiiyobadartilabaad Kor aad 138-duulankiiduumatuljundul Kor aad 139-duulankiiaxzab Kor aad 140 Kor aad 141 Kor aad 142 Kor aad 143 Kor aad 144 Kor aad 145 Kor aad 146 Kor aad 147 Kor aad 148-Duulankirerbaniqurayda Kor aad 149 Kor aad 150 Kor aad 151 Kor aad 152 Kor aad 153-dilitaankiaburaafic Kor aad 154-ilaladiimaxmedbinumaslama Kor aad 155-duulankibanulixyaan Kor aad 156-israacraaciiilaaloyinka Kor aad 157 Kor aad 158-duulaankiibaniimusdaliq Kor aad 159 Kor aad 160 Kor aad 161 Kor aad 162-shekadibeenabuurashada Kor aad 163 Kor aad 164 Kor aad 165-diritaankiciidanekuxigeybanumusdaliq Kor aad 166-heshiiskixudaybiya Kor aad 167 Kor aad 168 Kor aad 169 Kor aad 170 Kor aad 171 Kor aad 172 Kor aad 173 Kor aad 174-waraaqihiinabiguudirayboqorada Kor aad 175 Kor aad 176 Kor aad 177 Kor aad 178 Kor aad 179-warqadiiboqorkiiruumehiraqle Kor aad 180 Kor aad 181-warqadi boqorkiibaxrayn Kor aad 182-warqadiboqoriiyamaama Kor aad 183-warqadilodirayboqorkii cumaan Kor aad 184 Kor aad 185-duulankidiiqirad Kor aad 186-dagaalkikhaybar Kor aad 187 Kor aad 188 Kor aad 189 Kor aad 190 Kor aad 191 Kor aad 192 Kor aad 193 Kor aad 194-dulankidaaturiqaac Kor aad 195 Kor aad 196-ilaalooyinkidaaturiqaackadambeyey Kor aad W197 Kor aad 198-cumradilasoqaleeyey Kor aad 199 Kor aad 200-ilaaloyinkikadambeeyeycumratulqadaa Kor aad 201-dagaalkiimu-ta Kor aad 202 Kor aad 203 Kor aad 204-ilaaladidaatusulaasil Kor aad 205-duulankiifatxulmakka Kor aad 206 Kor aad 207 Kor aad 208 Kor aad 209 Kor aad 210 Kor aad 211 Kor aad 212 Kor aad 213 Kor aad 214 Kor aad 215 Kor aad 216 Kor aad 217-dagalkixunayniyodaif Kor aad 218 Kor aad 219 Kor aad 220 Kor aad 221 Kor aad 222 Kor aad 223-ururintisakada Kor aad 224-dhaqdhaqaaqiiciidanedaa-ifkuxigey Kor aad 225-duulankitabuuk Kor aad 226 Kor aad 227 Kor aad 228 Kor aad 229 Kor aad 230 Kor aad 231 Kor aad 232 Kor aad 233 Kor aad 234 Kor aad 235 Kor aad 236-xajkiiabubakar Kor aad 237-sanadiiwufuudda Kor aad 238-islamidiifarwaiyowafdigisaddaaiyoimashihikacabzuhar Kor aad 239-wufuddirercudrarerbaliirerthaqiif Kor aad 240-wufudirerbanifasaaraiyorernajraan Kor aad 241-warqadiboqorradiyaman Kor aad 242-warqadimusaylamatulkadaab Kor aad 243-xajatulwadaac Kor aad 244 Kor aad 245 Kor aad 246 Kor aad 247-ciidankiusaamabinuzayd Kor aad 248-geeridiirasuulkascw Kor aad WW Kor aad WW Kor aad 251-haweenkiirasuulkaswc Kor aad 252 Kor aad 253 Kor aad 254 Kor aad 255 Kor aad 257 Kor aad 258 Kor aad 259 Kor aad 260 Kor aad 261 Kor aad 262 Kor aad 263 Kor aad 264 Kor aad 265 Kor aad 266- Taxanaha hab nololeedkii saxaabada Kor aad