Casharrada FaayWardaOktobar 1-25 , 26-50 , 51-75 , 76-100 | 1000 English Verbs Forms 1000 English Verbs Forms 2 Differents A-Z - VerbTypes1 | 2
No.SOMALIVERBsimplePast&ppEG
1want=doonis,rabiswantwantedShe wants a meeting with you
2yuus=isticmaaliduseused
3week=shaqaynworkworked
4kool=uyeeriscallcalled
5traay=iskudeyidtrytried
6aask=su'aalidaskasked
7niidh=ubaahashoneedneeded
8siim=e ekaashoseemseemed
9caawinhelphelped
10paleey=ciyaaridplayplayed
11muuv=dhaqaaqidmovemoved
12liif,laayf=noolaan,noollivelived
13biliiv:rumaynbelievebelieved
14haapen:dhicid(fal)happenhappened
15inkuluudh:kudarid,kujiridincludeincluded
16kontinyuu:socdacontinuecontinued
17jeynji:beddelid,sarrifidchangechanged
18wooj:daawasho,eegidwatchwatched
19faloo:raacidfollowfollowed
20istaap:joogsashostopstopped
21kiriyeyt:abuuriscreatecreated
22owpen:furisopenopened
23wook:socosho,lugaynwalkwalked
24ofer:siinofferoffered
25rimembar:xusuusashorememberremembered
26konsidar: tixgelin,kuxisaabtamid,considerconsidered
27apiir:muuqashoappearappeared
28seerv:u adeegid,ukhidmaynserveserved
29daay:dhimashodiedied
30istey:joogisstaystayed
31riij:gaarisreachreached
32kil:diliskillkilled
33reys:kor u qaadidraiseraised
34paas:gudbidpasspassed
35dhisaydh:go'aansashodecidedecided
36riteern:soo noqoshoreturnreturned
37ikispaleeyn:sharxid,fasiridexplainexplained
38howp:rajeynhopehoped
39divalop:horumarindevelopdeveloped
40keeri:qaadid,xamaalidcarrycarried
41risiiv:helisreceivereceived
42agrii:kuraacid,kuwaafaqidagreeagreed
43sapoort:caawinidsupportsupported
44produus:soosaarisproduceproduced
45kavar:dabooliscovercovered
46kooz:sababidcausecaused
47kalows:xiris,udhowcloseclosed
48inkiriis:kordhidincreaseincreased
49reprisent:utaagan,kadhiganrepresentrepresented
50riduus:dhimidreducereduced
51nowt:xusuusnow,ogownotenoted
52enter:gelidenterentered
53sheer:wadaagidshareshared
54seyv:badbaadin,kaydinsavesaved
55porotekt:ilaalin,difaacidprotectprotected
56okeer:dhicid(arrin)occuroccurred
57aksept:aqbalidacceptaccepted
58diteerman:go'aansashodeterminedetermined
59piripeer:diyaarinprepareprepared
60aargiyuu:murmidargueargued
61rekagnaayz:aqoonsasho,garashorecognizerecognized
62indhikeyt:tusidindicateindicated
63araayv:imaashoarrivearrived
64aansar:jawaabidansweranswered
65kompeer:isbarbardhigidcomparecompared
66aakt:waxqabashoactacted
67istadhi:waxbarashostudystudied
68rimuuv:kaqaadid,kasaaridremoveremoved
69saawndh:codayn,dhawaajinsoundsounded
70foom:samayn,qaabaynformformed
71istaablish:aasaasidestablishestablished
72visit:booqashovisitvisited
73avoydh:kafogaasho,kahortegidavoidavoided
74imaajin:qiyaasidimagineimagined
75finish:dhammaynfinishfinished
76rispoondh:kajawaabid,kawarcelinrespondresponded
77meynteyn:kusiiwedid,kusiihaynmaintainmaintained
78konteyn:kakoobmid,xajincontaincontained
79apalaay:ladabbaqo,sificanlosameyoapplyapplied
80diskavar:soo ogaasho,soosaarisdiscoverdiscovered
81tiriit:ulamacaamilidtreattreated
82afekt:saamaynaffectaffected
83woori:welwelidworryworried
84menshan:shiigidmentionmentioned
85,magacaabidimproveimproved
86saayn:saxiixidsignsigned
87igzist:jiridexistexisted
88nootis:ogeysiinnoticenoticed
89taraaval:safridtraveltravelled
90pirivent:kahor istaagidpreventprevented
91admiit:qirid,u oggolaashoadmitadmitted
92safar:dhibaato maridsuffersuffered
93pablish:faafin,baahinpublishpublished
94kawnt:tirincountcounted
95ajiiv:guul ku dhammaynachieveachieved
96anawns:kudhawaaqid,shaackaqaadidannounceannounced
97taj:taabashotouchtouched
98ateendh:kaqaybgelidattendattended
99difayn:qeexid,caddayndefinedefined
100intaraduus:isbarid,soobandhigidintroduceintroduced
101sey:dhehsaysaidHe says things quietly
102tell:sheegtelltoldHe tells me something
103dhuu:samayndodidwhat does she do?
104
105
106
107
108
109
110
.